All information Search Output

Genus NamePlant NameActivityTargetPubMed IdTitle
HoslundiaHoslundia opposita Vahlanti-malarialPlasmodium falciparum2236289
Genus NamePlant NameClassPhytochemcialPubMed IdTitle